Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Snelslim.nl

Inleiding

Lees de bepalingen in deze algemene voorwaarden zorgvuldig door, alvorens u aan te melden en gebruik te maken van Snelslim.nl. Door het aanmelden bij Snelslim.nl geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verwerking persoonsgegevens

Snelslim.nl houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacyregelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doeleinden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden voorts niet aan derden verstrekt, voor zover daarvan op navolgende wijze niet wordt afgeweken.

Commercieel doel

Snelslim.nl biedt de gebruiker scriptie-sprints aan. Data kan gebruikt worden door Snelslim.nl voor marketinginformatie en productontwikkelingen. U geeft toestemming (opt-in) dat Snelslim.nl uw e-mailadres mag gebruiken bij het versturen van nieuwsbrieven. De wettelijke bepaling blijft van kracht dat u zich te allen tijde mag uitschrijven (opt-out) van de nieuwsbrieven van Snelslim.nl.

Toepasbaarheid en gebruik van het portaal

U dient zich als gebruiker van Snelslim.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Snelslim.nl behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op Snelslim.nl aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Snelslim.nl, haar klanten en/of derden;
  • het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Snelslim.nl of van haar klanten, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Snelslim.nl zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendommen

Alle rechten van de intellectuele eigendom met betrekking tot het portaal berusten uitsluitend bij Snelslim.nl, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met het portaal van Snelslim.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Snelslim.nl zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.

Aanspraken

De inhoud van de scriptie-sprints wordt geheel verzorgd door Snelslim.nl en haar partners en dienen als voorbeelden die met verstand gebruikt moeten worden. Om deze reden is Snelslim.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de modules en content. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt verder uitgesloten, met name schade die een gevolg is van door Snelslim.nl van derden gehoste haperende servers, niet naar behoren functionerende modulen en tekstuele en visuele fouten in het portaal. De beperking van de aansprakelijkheid van Snelslim.nl geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Snelslim.nl. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van Snelslim.nl is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat Snelslim.nl ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren. Snelslim.nl staat er niet voor in dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, compleet en/of accuraat is. Evenmin staat Snelslim.nl ervoor in dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld. Tot slot is de gebruiker gehouden zelf een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. Snelslim.nl garandeert niet dat de software op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Beveiliging

De gebruiker zal zijn/haar account-informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheim houden. De gebruiker staat er jegens Snelslim.nl voor in dat de account-informatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door (een) onbevoegd(en) en de daaruit voortvloeiende schade is de gebruiker zelf verantwoordelijk.

Retourneren

Feedback op de scriptiesprints is niet eenvoudig te retourneren. Wel kan een gebruiker de koop ongedaan maken, dat wil zeggen, binnen veertien dagen na aankoop en op voorwaarde dat gebruiker na de aankoop geen gebruik van feedback of begeleiding heeft gemaakt.

Overige

  • a)Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruikersovereenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze gebruikersovereenkomst bepaalde volledig van toepassing
  • b)Gebruikers van Snelslim.nl zijn zelf volledig verantwoordelijk voor hun studieresultaten. Met andere woorden, Snelslim.nl garandeert geen studiesucces.
  • c)Snelslim.nl is een site van Snelslim B.V., gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 65419529. Snelslim B.V. behoudt zich de rechten voor om de gebruikersovereenkomst éénzijdig aan te passen en/of te wijzigen. De rechtsverhouding tussen Snelslim B.V. wordt beheerst door Nederlands recht, terwijl uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Deze gebruikersovereenkomst dateert van 14 maart 2018


Abonnement

Denk je dat je vaker onze feedback wil vragen? Of wil je intensiever begeleid worden? Dan is een abonnement gunstiger. Dat kost vanaf €195,- per maand. Zie het tarievenoverzicht voor de mogelijkheden. 

Ik heb het gered! ik ben eindelijk klaar! Wat een opluchting, niet normaal. Onwijs bedankt!! Ben echt zóóó ontzettend blij!!
Joris
GESLAAAAAAGD!!! Wat een opluchting en blijdschap. Eindelijk kan ik dit hoofdstuk afsluiten. Heel erg bedankt voor alle hulp en steun. Ik kan oprecht zeggen dat het me zonder Snelslim nooit gelukt was. Bedankt!!
Elvin
Thanks Snelslim voor wederom een hoop feedback waar ik wat mee kan.
Stijn
Sluit menu