De methodologie ofwel de onderzoeksopzet

Met methodologie wordt hetzelfde bedoeld als onderzoeksopzet. Je gaat in dit hoofdstuk voor elke deelvraag je onderzoeksopzet toelichten en verantwoorden. Houd voor ogen dat je het zo opschrijft dat iemand anders het onderzoek op precies dezelfde manier kan herhalen. Verantwoord je keuzes door te verwijzen naar boeken die over onderzoek gaan.

Hoe werkt het?

Elke zin in de voorbeeldscriptie is feitelijk een antwoord op een vraag van de lezer. In de scriptie-sprint zie je, per onderdeel van de scriptie, de vragen die jij voor dat onderdeel moet beantwoorden. En bij het antwoord staat hoe je dat doet. Zo schrijf jij ook snel een goede scriptie!

sluit

Hoofdstuk 5 Methodologie of onderzoeksopzet

VraagWat kan de lezer verwachten in dit hoofdstuk?
Antwoord

Vat kort samen welke onderwerpen in dit hoofdstuk aan bod komen.

5.1 Onderzoeksopzet voor deelvraag 1 (theoretische deelvraag)

VraagWaar zijn de bevindingen van het onderzoek naar deze deelvraag te vinden?
Antwoord

Vertel dat de bevindingen van het literatuuronderzoek te vinden zijn in het hoofdstuk literatuuronderzoek. 

VraagWat was het doel van het literatuuronderzoek?
Antwoord

Geef aan waar je nu precies naar op zoek bent gegaan in je literatuuronderzoek. Je gaat natuurlijk op zoek het onderwerp van je eerste deelvraag.

VraagHoe heb je het literatuuronderzoek opgezet?
Antwoord

Leg uit dat je op basis van het centrale begrip uit je hoofdvraag op zoek bent gegaan naar literatuur over dat onderwerp. Geef de zoekwoorden weer die je gebruikt hebt. Leg uit dat je op Google Scolar en de digitale bibliotheek van je opleiding hebt gezocht. Vertel dat je alleen artikelen uit gerenommeerde internationale tijdschriften hebt geraadpleegd. Noem het liefst ook de tijdschriften waar je artikelen uit komen en verwijs naar de literatuurlijst voor verdere informatie.

5.2 Onderzoeksopzet voor deelvraag 2 (verklarend onderzoek)

VraagWat is deelvraag 2?
Antwoord

Vermeld eerst de deelvraag waar je de onderzoek opzet voor gaat beschrijven.

VraagWelke informatie moet het onderzoek voor deze deelvraag opleveren?
Antwoord

Probeer zo precies mogelijk aan te geven welke informatie je wilt verzamelen. Bijvoorbeeld: kwalitatieve informatie over hoe de onderzoeksgroep de huidige situatie beoordeeld op de aspecten van begrip x uit de hoofdvraag.

VraagWelke onderzoekopzet wordt gebruikt om deze deelvraag te onderzoeken?
Antwoord

Als je kwalitatieve informatie wilt verzamelen, dan is het logisch om een kwalitatief onderzoek te gaan verrichten. Ondersteun deze logica met argumenten die voor kwalitatief onderzoek pleiten uit boeken over onderzoek (Baarda, Verhoeven, Verschuren en Doorewaard e.d.). Als je kwantitatieve gegevens wilt verzamelen, zoals bijvoorbeeld een score op de aspecten die het begrip x uit de hoofdvraag beïnvloeden, kies je natuurlijk voor kwantitatief onderzoek. En dan onderbouw je ook die keuze met argumenten uit een onderzoekboek.

VraagWelke maatstaf ga je gebruiken?
Antwoord

Als je onderzoek een kwalitatieve of kwantitatieve score moet opleveren, leg dan uit hoe je dat als score vast kan leggen. Bij een 5 punt likertschaal kun je bijvoorbeeld de cijfers 1 tot en met 5 als score gebruiken. Daarbij is bijvoorbeeld 1 laag en 5 hoog. Houd daar dan wel later rekening mee als je de vragen formuleert. Die vragen moeten dan zo geformuleerd zijn dat 1 inderdaad staat voor laag en 5 voor hoog.

VraagHoe ga je de validiteit van het onderzoek waarborgen?
Antwoord

Leg hier uit dat je de validiteit van het onderzoek waarborgt door de onderzoekvragen af te stemmen op het theoretische kader. Het theoretische kader fungeert namelijk als onderzoekoptiek. Het geeft aan waar je naar moet kijken (dimensie) en wat je daar wilt zien (topic). In Scriptie-sprint 7 vind je nadere instructie voor het formuleren van de juiste onderzoek vragen. Het resultaat van Scriptie-sprint 7 kun je hier eventueel invoegen. Of je neemt het op als bijlage en verwijst er dan naar.

VraagWat is de onderzoekpopulatie?
Antwoord

Beschrijf de onderzoek populatie. Zowel kwalitatief (geslacht, leeftijd, eigenschappen e.d.) als kwantitatief (hoe groot is die groep, eventueel een schatting).

VraagHoe groot moet de steekproef zijn om een betrouwbare uitspraken te kunnen doen op basis van de verkregen resultaten van het onderzoek?
Antwoord

Verantwoord hier hoeveel respondenten je nodig hebt om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Bij interviews zijn doorgaans 6 tot 10 interviews voldoende, omdat er op een gegeven moment verzadiging optreed in de antwoorden: er komt geen nieuwe informatie meer naar boven. Onderbouw dit ook met verwijzingen naar de boeken die over onderzoek gaan. Let op bij interviews dat later bij het onderdeel ‘uitvoering van het onderzoek’ wordt aangetoond dat er verzadiging is opgetreden. Vermeld bij interviews ook dat die techniek een indicatie geeft, en het niet 100% betrouwbare onderzoekgegevens oplevert.
Voor kwantitatief onderzoek kun je een steekproefcalculator gebruiken, maar dat is eigenlijk bedoeld voor een aselecte steekproef. Meestal heb je een vrij nauwkeurig omschreven onderzoekspopulatie. Doorgaans vinden beoordelaars dan 100 respondenten voldoende. Probeer argumenten te vinden voor je keuze door de onderzoekboeken te raadplegen en eventueel internetsites hierover.

VraagHoe ga je de steekproeftrekking uitvoeren?
Antwoord

Leg zo precies mogelijk uit hoe je de steekproef gaat trekken en waarom dat een goede manier is om het zo te doen. Raadpleeg ook hiervoor de onderzoekboeken.

VraagHoe ga je de respondenten benaderen?
Antwoord

Leg hier uit hoe je respondenten benadert en wat je zegt als je ze vraagt deel te nemen en hoe je de introductie van het onderzoek opzet. Het is namelijk belangrijk dat je dit bij alle respondenten op een zelfde manier doet. Leg niet teveel uit over het doel van het onderzoek. Dit kan namelijk invloed hebben op de antwoorden. Houd verder rekening met het feit dat veel respondenten eerder meewerken als de gegevens anoniem worden verwerkt. Vraag toestemming om een interview op te nemen. Kijk ook hiervoor goed in de onderzoekboeken en verwijs naar die instructies.

VraagHoe ga je de resultaten na het onderzoek verwerken?
Antwoord

Leg uit wat je gaat doen als je de onderzoekresultaten binnen hebt. Bij interviews is dat: transcriberen, coderen, labelen en samenvatten per topic.

Denk goed na hoe je bij kwantitatief onderzoek de gegevens gaat verwerken. Sommige opleidingen stellen het gebruik van SPSS verplicht. Zorg dat je van te voren al een goed beeld hebt van wat je met de resultaten gaat doen. Dan kun je namelijk ook nog eens controleren of je de vragen wel op de juiste manier gesteld hebt.

5.3 Onderzoeksopzet voor deelvraag 3 (verklarend onderzoek)

VraagWat is deelvraag 3?
Antwoord

Herhaal hier deelvraag 3.

VraagWat is de onderzoeksopzet voor deelvraag 3?
Antwoord

Voor deze deelvraag gelden feitelijk dezelfde vragen als hiervoor bij deelvraag 2 vermeld. Als je beide deelvragen in een onderzoek doet, dan kun je dat kort zeggen en aangeven dat je hier dus niet meer op bijvoorbeeld de steekproef ingaat, omdat dit hetzelfde is als bij deelvraag 2. Denk wel heel goed na hoe je achter de informatie komt die je voor deze deelvraag wilt verzamelen.

5.4 Onderzoeksopzet voor deelvraag 4

VraagWat is deelvraag 4?
Antwoord

Herhaal hier deelvraag 4.

VraagWat is de onderzoekopzet voor deelvraag 4?
Antwoord

Leg uit dat dit je analytische deelvraag is die je nader gaat beantwoorden in het hoofdstuk analyse van de onderzoeksresultaten. Als je de gap analyse nog niet hebt uitgelegd, dan kan dat hier nog toegelicht worden. Leg wel altijd uit hoe je de resultaten van het onderzoek naar deelvraag 2 en dat van deelvraag 3 naast elkaar gaat leggen om te zien waar gaps en matches zijn. 

Hoofdstuk 5 Methodologie of onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet per deelvraag toegelicht en verantwoord.

5.1 Onderzoeksopzet deelvraag 1

Deelvraag 1: Welke elementen van een website kunnen de aankoopintentie van website bezoekers positief beïnvloeden?
Om deze deelvraag te beantwoorden, is literatuuronderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het vorige hoofdstuk. Het doel van het onderzoek was om de elementen te vinden die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen als beïnvloedende elementen op de aankoopintentie van een websitebezoeker. Er zijn hiervoor uitsluitend artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften als bron gebruikt. Gebruikte zoekwoorden zijn: purchase intention, e-commerce, online purchace  intention, attributes of purchase intention. De essentie van toegepast praktijkonderzoek is dat op wetenschappelijke wijze verkregen kennis wordt toegepast om een praktijkprobleem op te lossen. Het theoretische kader wordt daarom ook wel onderzoekoptiek of conceptueel model genoemd (Verschuren, 2015). Het geeft aan waar je naar moet kijken in je onderzoek en wat je daar dan vervolgens wilt zien. Dit worden ook wel de dimensies en topics van het onderzoek genoemd (Baarda, 2009).

5.2 Onderzoeksopzet voor deelvraag 2

Deelvraag 2: Hoe beoordeelt de doelgroep de huidige website van Krasfix ten aanzien van de aankoopintentie beïnvloedende elementen van een website?
Het onderzoek naar deelvraag 2 moet kwalitatieve informatie opleveren over hoe de doelgroep de aankoopintentie beïnvloedende elementen van huidige website van Krasfix beoordeelt. Dat oordeel is uiteindelijk samen te vatten in de intentie van de respondent om voor een kleine schade naar Krasfix te gaan om het te laten repareren. Het betreft voornamelijk kwalitatieve informatie, beschrijvend van aard.

Onderzoeksopzet
Voor deze deelvraag wordt de huidige situatie in kaart gebracht als eerste stap van een gap analyse. Met het onderzoek zal gestructureerd informatie verzameld worden. De dimensies uit het theoretische kader vormen die structuur. Ze geven aan wat voor informatie nodig is (Baarda, 2006). Omdat de invulling per topic kan verschillen per respondent is gekozen voor een kwalitatieve vorm van onderzoek in de vorm van semigestructureerde interviews. De onderzoeker heeft dan de mogelijkheid om dieper door te vragen om zo alle relevante informatie te verkrijgen. Kwalitatief onderzoek is daar het meest geschikt voor (Baarda, 2009).

Het theoretisch kader biedt begripsvaliditeit door de wetenschappelijke onderbouwing voor de topics (Baarda, 2009). Doordat de dimensies en topics voor het onderzoek voor deelvraag 2 en 3 de basis vormen voor de onderzoekvragen, wordt beoogd de validiteit van het onderzoek voor een groot deel te borgen. Als je naar de juiste dimensies en topics onderzoek doet, zullen de bevindingen ook een juister beeld geven. Dit staat en valt natuurlijk bij een zorgvuldige vertaling van de topics naar onderzoekvragen. Ter voorbereiding van de interviews zal eerst een testsessie gehouden worden om te controleren of de vragen op de juiste manier zijn geformuleerd en niet voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

De respondent zal voorafgaand aan het interview gevraagd worden om de website te bekijken. Daarna volgt het interview. De vragen voor het interview worden afgeleid van het theoretisch kader en zijn gericht op het vinden van informatie die bijdraagt aan de beantwoording van deelvraag 2. In het interview zal na een antwoord op de vraag worden doorgevraagd. Dat gebeurt dan met vragen als: wat bedoelt u met.. en waarom vind u dat..

Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie wordt omschreven op basis van de input van de opdrachtgever. De opdrachtgever omschrijft deze doelgroep als volgt: “Alle particuliere autobezitters in de regio Noord-Holland, zowel mannen als vrouwen, in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 55 jaar, rijden in een middenklasse- of hogere-middenklasse-auto en hechten veel waarde aan het uiterlijk  van hun auto”. Door de specifieke kenmerken van de doelgroep is de totale grootte van de populatie niet te achterhalen. Er zal daarom gebruik worden gemaakt van een selecte steekproef (Baarda, 2009). Middels controlevragen wordt bepaald of een respondent voldoet aan de specifieke kenmerken van de onderzoekpopulatie.

Steekproef
De totale steekproef bestaat uit vijf respondenten. Jacob Nielsen, een deskundige op het gebied van Usability testing, stelt dat vijf testpersonen genoeg zijn om de belangrijkste problemen van een website boven water te krijgen. (Nielsen, 2000). De respondenten worden benaderd volgens de methode van Snowball sampling (Baarda, 2009). Uit de directe omgeving van de onderzoeker wordt een persoon benaderd voor deelname aan de test. er Uit controlevragen aan het begin van het interview moet blijken of de respondenten tot de onderzoekpopulatie behoort

Na het interview wordt die persoon gevraagd een andere respondent aan te wijzen. En zo verder. Daarmee wordt voorkomen dan de steekproef blijft hangen in een beperkte kring van vrienden en familie. Daardoor zou namelijk onterechte selectiviteit van de onderzoekseenheden kunnen ontstaan (Baarda, 2009). Aan het begin van het interview wordt het doel van het onderzoek uitgelegd en relevante informatie verstrekt over privacy en verwerking van de onderzoekgegevens. Omdat met opname appratuur gewerkt gaat worden, zal hier eerst toestemming voor gevraagd worden.

Verwerking onderzoekgegevens
De interviews worden opgenomen en daarna getranscribeerd. Uit deze transcripties worden vervolgens per topic uit het theoretisch kader, de antwoorden van alle respondenten geplaatst. Vervolgens zal met kleurmarkering gecodeerd worden. Dat gebeurt door tekstfragmenten die over een zelfde onderwerp gaan, dezelfde kleur te geven. Elke kleur krijgt een label. Dat is het overkoepelende begrip (onderwerp) dat op die informatie betrekking heeft. Daarna zal per topic een korte samenvatting van de verzamelde informatie geschreven worden. Dit zal uiteindelijk terugkomen in het hoofdstuk Onderzoeksresultaten. Per topic kunnen de resultaten in een tabel worden samengevat. Vervolgens kan oer dimensie een toelichting worden gegeven waarvoor met name de korte samenvatting die per topic gemaakt zijn de input vormen.

5.3 Onderzoeksopzet voor deelvraag 3

Deelvraag 3: Wat zijn de wensen van de doelgroep ten aanzien van de aankoopintentie beïnvloedende elementen van een website als die van Krasfix?
Het onderzoek naar deze deelvraag moet een overzicht opleveren van wat de doelgroep wenselijk vindt ten aanzien van alle elementen die de aankoopintentie beïnvloeden op de website van Krasfix. Het betreft kwalitatieve informatie, beschrijvend van aard.

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek zal op dezelfde wijze worden opgezet als het onderzoek voor deelvraag 2. Feitelijk wordt dit het tweede deel van dat onderzoek. Het verschil is dat voor deze deelvraag de gewenste situatie van de website van Krasfix in kaart wordt gebracht.

Verwerking
De verwerking van de gegevens van dit onderzoek volgt dezelfde stappen als voor het onderzoek naar deelvraag 2 beschreven staat.

5.4 Onderzoeksopzet voor deelvraag 4

Deelvraag 4: Welke diagnose levert de vergelijking van de onderzoeksresultaten van deelvraag 2 en 3 op?
Deze analytische deelvraag zal beantwoord worden in het hoofdstuk Analyse van de onderzoeksresultaten. Door de uitkomsten van de gewenste en de huidige situatie per topic naast elkaar te zetten kan precies de diagnose gesteld worden waar de oorzaken zitten van het probleem van de website. Deze techniek die bekend staat als de gap-analyse (Verschuren, 2015), maakt duidelijk waar de hiaten zitten tussen de werkelijke situatie (deelvraag 2) en de gewenste situatie (deelvraag 3). De hiaten (de gaps) laten zien waar concrete verbeteracties gewenst zijn. Het betreft hier het probleem dat de website te weinig mensen motiveert om hun schade bij Krasfix te laten repareren. De kwalitatieve informatie die middels het onderzoek verzameld wordt, kan tevens helpen om ontwerpgerichte aanbevelingen te doen.

Deze sprint door ons na laten kijken

Deze sprint door ons na laten kijken

Deze sprint door ons na laten kijken

Klaar voor de volgende scriptiesprint

of naar overzicht van alle sprints

Ik heb het gered! ik ben eindelijk klaar! Wat een opluchting, niet normaal. Onwijs bedankt!! Ben echt zóóó ontzettend blij!!
Joris
GESLAAAAAAGD!!! Wat een opluchting en blijdschap. Eindelijk kan ik dit hoofdstuk afsluiten. Heel erg bedankt voor alle hulp en steun. Ik kan oprecht zeggen dat het me zonder Snelslim nooit gelukt was. Bedankt!!
Elvin
Thanks Snelslim voor wederom een hoop feedback waar ik wat mee kan.
Stijn
Sluit menu