De onderzoeksdoelstelling, probleemstelling en deelvragen

Een goede probleemstelling begint met een heldere onderzoekdoelstelling. Richt je daar dus eerst op. Daarna formuleer je een hoofdvraag die ontwerp gericht is. De eindconclusie en de aanbevelingen gaan daar antwoord op geven. Om te weten wat verbeterd moet worden doorloop je met de deelvragen de stappen van een diagnostisch praktijkgericht onderzoek. Daarbij pas je de kennis toe die de eerste deelvraag oplevert.

Hoe werkt het?

Elke zin in de voorbeeldscriptie is feitelijk een antwoord op een vraag van de lezer. In de scriptie-sprint zie je, per onderdeel van de scriptie, de vragen die jij voor dat onderdeel moet beantwoorden. En bij het antwoord staat hoe je dat doet. Zo schrijf jij ook snel een goede scriptie!

sluit

3 De probleemstelling

VraagWat kan de lezer in dit hoofdstuk verwachten?
Antwoord

Vermeld hier beknopt de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen.

3.1 Doel van het onderzoek

VraagWat is het doel van het onderzoek?
Antwoord

Verwoord hier in één zin duidelijk waar jij door het onderzoek inzicht in wilt krijgen. Leg daarna kort uit hoe dat bijdraagt aan het oplossen van het praktijkprobleem.

Sommige hogescholen zien graag een aparte doelstelling voor het onderzoek en een aparte bedrijfsdoelstelling. De bedrijfsdoelstelling is feitelijk al verwoord in de aanleiding voor het onderzoek. Die kun je hier dan herhalen. 

3.2 Centrale vraag of hoofdvraag

VraagWat is de hoofdvraag (ook wel centrale vraag genoemd of probleemstelling)?
Antwoord

Zoals paragraaf 1.7 aangeeft is de diagnostische gap analyse de meest voorkomende vorm van praktijkgericht onderzoek. Daarom adviseren wij om zo een onderzoek te doen. De centrale vraag en de deelvragen zijn hier op gericht. Wat je moet doen is deze opzet volgen, maar dan jouw onderwerp erin doen en sturen naar variabelen die jij wilt gaan onderzoeken.

Je kunt de toelichtingen op de hoofdvraag en de deelvragen uit het scriptievoorbeeld overnemen, net als paragraaf 1.7, vooral als jouw beoordelaar weinig kennis van zaken heeft. Vermeld bron of pas tekst aan om plagiaat verwijt te voorkomen.

3.3 Deelvragen

VraagWat is je theorie deelvraag?
Antwoord

Een vraag die aangeeft naar welke theoretische kennis jij op zoek gaat om een theoretisch kader te kunnen vormen waarop je het onderzoek kan baseren. Omdat je al weet waar je naar op zoek bent, kun je hier jouw onderwerp in een soortgelijke vraag als in het scriptievoorbeeld stoppen. Naar keuze kun je de toelichting ook overnemen.

VraagWat is je deelvraag om de gewenste situatie in kaart te brengen?
Antwoord

Er zijn diverse variaties voor deze vraag. In het scriptievoorbeeld wordt naar verwachtingen gevraagd. Je kunt ook naar wensen vragen. Of naar wat men nu de belangrijkste variabelen vind. Soms is het logischer om eerst de ongewenste situatie te onderzoeken. Verwissel dan de volgorde van deelvraag 2 en 3.

VraagWat is je deelvraag om de huidige (of ongewenste situatie) in kaart te brengen?
Antwoord

Ook hier zijn diverse variaties mogelijk. In het scriptievoorbeeld wordt naar een oordeel gevraagd. Feitelijk laat je dan respondenten scores geven. Maar je kunt bijvoorbeeld ook vragen hoe men de huidige situatie ervaart. Let wel altijd op dat de uitkomsten van deelvraag 2 en 3 goed met elkaar te vergelijken zijn. Anders kun je geen goede diagnose stellen.

VraagWat is je analytische deelvraag?
Antwoord

In de praktijk blijkt helaas dat er nog veel beoordelaars op hogescholen rondlopen die onbekend zijn met analytische deelvragen. Er zijn diverse varianten op te bedenken en soms doe je daar dan zo een beoordelaar een plezier mee. De vier deelvragen leiden stap voor stap naar een antwoord dat aansluit op de hoofdvraag. Daarmee zijn ze methodologisch verantwoord.

VraagWaarom kies je voor bovenstaande opzet van de probleemstelling?
Antwoord

De verantwoording die je in het scriptievoorbeeld kunt lezen is tot stand gekomen na jarenlange strijd met diverse (onwetende) beoordelaars van hogescholen. (Gelukkig zitten er ook goede tussen). Formeel hoef je dit niet op te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om dit in je hoofdstuk Onderzoeksopzet (of Methodologie) op te nemen. Neem het gerust over, maar zoals gezegd: vermeld de bron.

VraagHoe wordt het onderzoek afgebakend?
Antwoord

Je vertelt hier kort hoe jij je onderzoek afbakent. Bijvoorbeeld: alleen een bepaald deel van de doelgroep ga je onderzoeken, of in een beperkt gebied. Geef daarvoor wel argumenten. Dit zijn meestal argumenten die te maken hebben met het feit dat het onderzoek praktisch uitvoerbaar moet zijn. Je beperkt je dus veelal tot Nederland, of zelfs tot een bepaalde regio.

Hoofdstuk 3 De probleemstelling

In dit hoofdstuk wordt het doel van het onderzoek geformuleerd alsmede de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen. Er volgt een verantwoording voor de deelvragen en een afbakening van het onderzoek.

3.1 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan Krasfix om de website te verbeteren zodat de aankoopintentie bij de bezoekers toeneemt. Daarvoor is inzicht nodig  in wat de doelgroep van Krasfix verwacht van de website en in de wijze waarop de huidige website  de aankoopintentie van de doelgroep stimuleert. Als bekend is welke elementen van de website de oorzaak zijn van de lage aankoopintentie, kunnen aanbevelingen gedaan worden over hoe de website verbeterd kan worden. Daarmee kan dan uiteindelijk het aantal leads, en daarmee de omzet, toenemen.

3.2 Centrale vraag

Welke maatregelen kan Krasfix doorvoeren om de aankoopintentie bij de bezoekers van de website positief te beïnvloeden?

Toelichting: de centrale vraag is diagnostisch en verklarend van aard. Op basis van de diagnose kunnen conclusies getrokken worden en kunnen aanbevelingen gedaan worden.

3.3 Deelvragen

1. Welke elementen van een website kunnen de aankoopintentie van website bezoekers positief beïnvloeden?

Toelichting: dit is een theoretische deelvraag, beschrijvend van aard, waar het literatuuronderzoek antwoord op moet geven.

2. Wat zijn de verwachtingen van de doelgroep ten aanzien van de aankoopintentie beïnvloedende elementen voor de website van Krasfix?

Toelichting: dit is een diagnostische vraag, verklarend van aard, gericht op het in kaart brengen van de gewenste situatie.

3. Hoe beoordeelt de doelgroep de huidige website van Krasfix ten aanzien van de aankoopintentie beïnvloedende elementen van een website?

Toelichting: dit is een diagnostische vraag, verklarend van aard, gericht op het in kaart brengen van de huidige situatie.

4. Welke diagnose levert de vergelijking van de onderzoeksresultaten van deelvraag 2 en 3 op?

Toelichting: dit is een analytische deelvraag, verklarend van aard, die leidt naar een beargumenteerde diagnose.

3.4 Verantwoording van de probleemstelling

Omdat het onderzoek voor een HBO bachelor scriptie toegepast onderzoek betreft, en dus geen fundamenteel onderzoek, is een aparte literatuurvraag opgesteld om een theoretisch kader te vinden dat toegepast kan worden in het onderzoek. De andere deelvragen volgen de opzet van een diagnostisch praktijkgericht onderzoek met behulp van een gap analyse. Een diagnostisch onderzoek is vanuit de interventiecyclus van Verschuren & Doorewaard de logische volgende stap nadat een probleemgebied geïdentificeerd is (Verschuren & Doorewaard, 2015). De identificatie van het probleem vond plaats in de probleemverkenning. Om een diagnose te kunnen stellen is het onderzoek gericht op het verkrijgen van verklarende kennis. ‘Deze verklarende kennis kenmerkt (…) in principe al het praktijkgerichte onderzoek (Verschuren, 2015)’. Volgens deze bron is de gap analyse een veelvoorkomende vorm van diagnostisch praktijkgericht onderzoek. Hierbij wordt een probleem onderzocht door zowel de ongewenste als de gewenste situatie te onderzoeken. Door de uitkomsten van die onderzoeken met elkaar te vergelijken kan dan een diagnose gesteld worden. De gaps geven aan waar mogelijke verbeterpunten liggen. De matches geven aan wat al redelijk tot goed is.

3.5 Onderzoek afbakening

Dit onderzoek zal alleen betrekking hebben op de particuliere autobezitters in de regio Noord-Holland omdat Krasfix in die regio opereert.

Deze sprint door ons na laten kijken

Deze sprint door ons na laten kijken

Deze sprint door ons na laten kijken

Klaar voor de volgende scriptiesprint

of naar overzicht van alle sprints

Ik heb het gered! ik ben eindelijk klaar! Wat een opluchting, niet normaal. Onwijs bedankt!! Ben echt zóóó ontzettend blij!!
Joris
GESLAAAAAAGD!!! Wat een opluchting en blijdschap. Eindelijk kan ik dit hoofdstuk afsluiten. Heel erg bedankt voor alle hulp en steun. Ik kan oprecht zeggen dat het me zonder Snelslim nooit gelukt was. Bedankt!!
Elvin
Thanks Snelslim voor wederom een hoop feedback waar ik wat mee kan.
Stijn
Sluit menu